پایگاه خبری-تحلیلی ایرلاین پرس | بیش از ۶۰ هواپیمای ایران‌ایر در فهرست تحریم‌ها

تاریخ خبر: // کد خبر: 121192 // // //


بیش از ۶۰ هواپیمای ایران‌ایر در فهرست تحریم‌ها

در فهرستی که وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم‌های ایران منتشر کرده نام هواپیمایی جمهوری اسلامی (ایران ایر) هم به چشم می‌خورد. بیش از ۶۰ هواپیمای ایران ایر با مشخصات جزیی از جمله شماره سریال هم در فهرست تحریم‌ها دیده می‌شود.


بیش از ۶۰ هواپیمای ایران‌ایر در فهرست تحریم‌ها

در فهرستی که وزارت خزانه‌داری آمریکا از تحریم‌های ایران منتشر کرده نام هواپیمایی جمهوری اسلامی (ایران ایر) هم به چشم می‌خورد. بیش از ۶۰ هواپیمای ایران ایر با مشخصات جزیی از جمله شماره سریال هم در فهرست تحریم‌ها دیده می‌شود.

لیستی از این هواپیما در زیر آمده است:

: The following aircraft have been added to OFAC’s SDN List

EP-CFD; Aircraft Manufacture Date 19 Feb 1993; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11442; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-CFE; Aircraft Manufacture Date 06 Oct 1992; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11422; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-CFH; Aircraft Manufacture Date 24 Feb 1993; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11443; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-CFI; Aircraft Manufacture Date 22 Jan 1996; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11511; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-CFJ; Aircraft Manufacture Date 09 Jan 1996; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11516; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-CFK; Aircraft Manufacture Date 18 Feb 1996; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11518; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-CFL; Aircraft Manufacture Date 28 Jun 1991; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11343; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-CFM; Aircraft Manufacture Date 27 Apr 1992; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11394; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-CFO; Aircraft Manufacture Date 03 Apr 1992; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11389; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-CFP; Aircraft Manufacture Date 24 Jul 1992; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11409; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-CFQ; Aircraft Manufacture Date 02 Dec 1992; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11429; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-CFR; Aircraft Manufacture Date 31 Mar 1992; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11383; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IAB; Aircraft Manufacture Date 22 Apr 1976; Aircraft Model B747; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 20999; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IAC; Aircraft Manufacture Date 16 May 1977; Aircraft Model B747; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 21093; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IAD; Aircraft Manufacture Date 26 Apr 1979; Aircraft Model B747; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 21758; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IAG; Aircraft Manufacture Date 21 Jul 1976; Aircraft Model B747; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 21217; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IAH; Aircraft Manufacture Date 22 Dec 1976; Aircraft Model B747; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 21218; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IAI; Aircraft Manufacture Date 01 Dec 1981; Aircraft Model B747; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 22670; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBA; Aircraft Manufacture Date 21 Dec 1993; Aircraft Model A300; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 723; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBB; Aircraft Manufacture Date 18 Jan 1994; Aircraft Model A300; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 727; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBC; Aircraft Manufacture Date 11 Mar 1992; Aircraft Model A300; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 632; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBD; Aircraft Manufacture Date Apr 1993; Aircraft Model A300; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 696; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBG; Aircraft Manufacture Date 09 Aug 1984; Aircraft Model A300; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 299; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBI; Aircraft Manufacture Date 09 Jun 1981; Aircraft Model A300; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 151; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBJ; Aircraft Manufacture Date 18 May 1983; Aircraft Model A300; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 256; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBK; Aircraft Manufacture Date 19 Feb 1993; Aircraft Model A310; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 671; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBL; Aircraft Manufacture Date 02 May 1987; Aircraft Model A310; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 436; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBN; Aircraft Manufacture Date 16 Apr 1985; Aircraft Model A310; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 375; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBP; Aircraft Manufacture Date 06 Jan 1986; Aircraft Model A310; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 370; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBQ; Aircraft Manufacture Date 20 Jan 1986; Aircraft Model A310; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 389; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBS; Aircraft Manufacture Date 13 Feb 1980; Aircraft Model A300; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 80; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBT; Aircraft Manufacture Date 09 Mar 1982; Aircraft Model A300; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 185; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IBZ; Aircraft Manufacture Date 13 Dec 1982; Aircraft Model A300; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 226; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ICD; Aircraft Manufacture Date 15 Sep 1988; Aircraft Model B747; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 24134; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ICE; Aircraft Manufacture Date 11 Mar 1981; Aircraft Model A300; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 139; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ICF; Aircraft Manufacture Date 14 Dec 1981; Aircraft Model A300; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 173; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IDA; Aircraft Manufacture Date 12 Jun 1990; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11292; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IDD; Aircraft Manufacture Date 31 Oct 1990; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11294; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IDF; Aircraft Manufacture Date 07 Nov 1990; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11298; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IDG; Aircraft Manufacture Date 30 Jan 1991; Aircraft Model F28; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 11302; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IEB; Aircraft Manufacture Date 26 Jan 1996; Aircraft Model A320; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 575; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IEC; Aircraft Manufacture Date 18 Jun 1998; Aircraft Model A320; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 857; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IED; Aircraft Manufacture Date 18 Jun 1992; Aircraft Model A320; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 345; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IEE; Aircraft Manufacture Date 14 Feb 1992; Aircraft Model A320; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 303; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IEF; Aircraft Manufacture Date 05 Mar 1992; Aircraft Model A320; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 312; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IEG; Aircraft Manufacture Date 06 Jun 2003; Aircraft Model A320; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 2054; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IFA; Aircraft Manufacture Date 16 Nov 2016; Aircraft Model A321; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 7418; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IJA; Aircraft Manufacture Date 02 Jun 2014; Aircraft Model A330; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1540; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IJB; Aircraft Manufacture Date 05 Nov 2014; Aircraft Model A330; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1586; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IRR; Aircraft Manufacture Date 24 Jun 1974; Aircraft Model B727; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 20946; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IRS; Aircraft Manufacture Date 12 Sep 1974; Aircraft Model B727; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 20947; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-IRT; Aircraft Manufacture Date 03 Mar 1975; Aircraft Model B727; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 21078; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ITA; Aircraft Manufacture Date 05 Jan 2017; Aircraft Model ATR-72; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1386; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ITB; Aircraft Manufacture Date 17 Jan 2017; Aircraft Model ATR-72; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1389; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ITC; Aircraft Manufacture Date 11 Jan 2017; Aircraft Model ATR-72; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1390; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ITD; Aircraft Manufacture Date 28 Dec 2016; Aircraft Model ATR-72; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1391; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ITE; Aircraft Manufacture Date 27 Jul 2017; Aircraft Model ATR-72; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1424; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ITF; Aircraft Manufacture Date 04 Sep 2017; Aircraft Model ATR-72; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1431; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ITG; Aircraft Manufacture Date 20 Dec 2017; Aircraft Model ATR-72; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1477; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ITH; Aircraft Manufacture Date 11 Dec 2017; Aircraft Model ATR-72; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1478; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ITI; Aircraft Manufacture Date 22 Mar 2018; Aircraft Model ATR-72; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1489; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ITJ; Aircraft Manufacture Date 06 Apr 2018; Aircraft Model ATR-72; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1494; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ITK; Aircraft Manufacture Date 19 Jun 2018; Aircraft Model ATR-72; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1503; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ITL; Aircraft Manufacture Date 24 May 2018; Aircraft Model ATR-72; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1504; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

EP-ITM; Aircraft Manufacture Date 03 Jul 2018; Aircraft Model ATR-72; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 1510; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

UR-BXI; Aircraft Manufacture Date Jun 1993; Aircraft Model DC-9; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 53170; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR).

UR-CBD; Aircraft Manufacture Date Mar 1989; Aircraft Model DC-9; Aircraft Operator Iran Air; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 49510; Additional Sanctions Information – Subject to Secondary Sanctions (aircraft) [IRAN] (Linked To: IRAN AIR)

 

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از کانال تلگرامی  airshow


دیدگاه خود را بنویسید


برچسب های خبر: ,,,,,,,,,,,,,,,,,

آخرین اخبار

پربازدید


آتا


آسمان


اترک


ايرتور

پويا


تابان


زاگرس


سپهران


ساها


قشم


کاسپين


کيش


ماهان


معراج


نفت


هما

رصد آب و هوا و وضعیت پروازها

رصد اطلاعات پرواز توسط مسافرین

ایران ایر تور

آرشیو

آتا

آرشیو

آسمان

آرشیو

اترک

آرشیو

نفت

آرشیو

تابان

آرشیو

زاگرس

آرشیو

ساها، سپهران

آرشیو

قشم

آرشیو

کاسپین

آرشیو

کیش ایر

آرشیو

ماهان

آرشیو

معراج

آرشیو

هما

آرشیو

سایر ایرلاین ها

آرشیو

ایرلاین های خارجی

آرشیو