آشنایی با برخی از سیستم های جامع فرودگاهی

آشنایی با برخی از سیستم های جامع فرودگاهی

فرودگاه ها به منظور مدیریت موثر بر فرآیندها و انجام صحیح تر وظایف محوله ، اقدام به بهره گیری از سیستم های جامع و یکپارچه می کنند. استفاده از چنین سیستم‌ هایی  در فرودگاه ها، به مدیریت، توان تصمیم‌گیری صحیح و مؤثرتر را می دهد . متن حاضر به تشریح برخی از سیستم مدیریت یکپارچه مورد استفاده در فرودگاه ها ، می پردازد. باید توجه داشت که همکاری گروه ها و شرکای متفاوت کاری مانند اپراتورها، خطوط هوایی، عوامل باربری و غیره در یک پروسه اطلاعاتی هماهنگ و منطبق با یکدیگر و نیز تقابل و توزیع متقابل اطلاعات و نحوه جریان اطلاعات در سیستم‌های فرودگاهی را ، سیستم مدیریت یکپارچه فرودگاه می نامند. برخی از مهمترین سیستم های فرودگاهی شامل موارد زیر می باشند

آخرین اخبار

اخبار متفرقه (سایر حوزه ها)

آرشیو

پربازدید